DE GRIJZE ZEBRAVINK De zebravink is afkomstig uit Australië maar is reeds jaren geleden naar Europa inge voerd. Zowel qua kleur als formaat valt de huidige "wildkleur" zebravink niet meer te vergelijken met zijn voorouder in de wildbaan. In zijn thuisland eet hij voornamelijk graszaden. In onze kooien en volières is hij tevreden met een "gewone" exotenmen geling. Het is bijgevolg geen moeilijke vogel voor wat de voeding betreft. Het onder houd en de huisvesting vallen ook nogal mee. Door de toenemende specialisatie bij de zebravinkenkwekers in de laatste jaren, bestaan er nu ook verscheidene zadenmen gelingen die speciaal voor zebravinken ontwikkeld zijn. Enkele bekendere zijn de A+ zebravinkenmi en de JP-JK mengeling (in het verleden ontwikkeld door Jan Pastoor en Jan Kikkert - beiden niet onbekend in zebravinkenmiddens). Ook verscheidene commerciële merken bieden een zebravinkenmengeling aan in hun gamma, wat eens te meer bewijst dat de zebravink niet meer de kermisvogel van weleer is maar zonder meer een uitdagende vogelsoort waarop heel wat liefhebbers zich specialiseren. Door deze doorgedreven selectie en specialisatie, zijn ook de kweekresultaten niets steeds vanzelfsprekend. Hier geldt ook de algemene stelling: "Hoe beter je vogels wor den, hoe moeilijker vaak om ze te kweken". Niettemin blijft de zebravink één van de gemakkelijker te kweken soorten, maar ook hier komt het erop aan om niet enkel op formaat en kleur te selecteren maar bij de selectie ook oog te hebben voor de kweek - eigenschappen. Door de vele kleuren en mutaties, is het niet meer evident voor de gewone liefhebbers om deze te (her)kennen. Laat staan dat men dan ook de kleur en tekening correct kan inschatten. Bepaalde kleur-slagen zijn echt weggelegd voor specialisten. Een goede raad voor een beginnend liefhebbers is dan ook om te starten met de zogenaamde standaardkleuren: grijs, brui, bleekrug, masker en wit. je zal al gauw ondervinden dat het niet zo evident is om hiervan vogels naar de standaard te kweken. In tegenstelling tot de echte specialisten die vaak enkel zebravinken op hun hok heb ben, zijn er ook veel liefhebbers die een paar zebravinken op hun hok hebben om in ons Belgisch systeem, nog een extra reeksje op de tentoonstelling te kunnen meepakken. Veelal zijn er voor de zebravinken zelfs meerdere reeksen. Soms spelen de man nen en de poppen apart of soms maakt men de opsplitsing tussen de klassieke en de nieuwe kleuren. Zo ook in mijn geval. Doorheen de jaren heb ik telkens al wel wat zebravinken gehou den. Mijn voorliefde gaat echter uit naar de gewone grijze. Verder heb ik eerder een affectie met de donkerder kleuren, zoals zwartwang, blackface of zwartborst. persoon lijk vind ik de combinatiedrang soms wat te groot bij zebravinken kwekers en dus gaf ik er de voorkeur aan om dit jaar een koppeltje zuiver grijze en een koppel blackface x grijs te houden. Doordat blackface dominant vererft, kweek je uit die laatste combinatie zowel blackface als grijs.
En dus had ik voor mezelf er opnieuw eens de standaardeisen van de grijze zebravink bijgenomen en ik wil deze graag met u delen. Dat is immers de beste raad die je als vogelliefhebber kan krijgen. Bestudeer de standaardeisen, ga langs op tentoonstellin gen, discuteer met andere liefhebbers en keurders waarom die ene zebravink meer punten verdiende als de andere. Ook het internet en verscheidene facebook groepen vormen momenteel een informatiebron. Tracht jouw vogels zo dicht mogelijk tegen de standaardeisen te kweken. je zal zien dat deze niet alleen beter presteren op de TT, maar dat je deze ook gemakkelijker kan verkopen aan andere liefhebbers. Niemand zit te wachten op zebravinken die niet aan de huidige normen voldoen. Alle federaties hebben van de meeste vogels een standaard. Men kan via internet ver schillende standaarden raadplegen, ook zijn er vele foto's waar je kunt naar kijken en onderling vergelijken. Een standaard is een richtlijn die u op bepaalde zaken wijst. Kleur en tekeningen worden steeds goed beschreven en op deze wijze heb je al aan dachtspunten waar je moet op letten. Laten we er nu eens de standaard van de KBOF bij nemen: De man : Tekening: -Traanstreep: zwart dat is de streep die vertrekt van onder de oog waar ze het breedst is en eindigt bene - den de wangvlek op een puntje. - Snavelstreep, is zwart, tussen de snavelstreep en traanstreep is het wit. - Wangvlek: diep oranje bruin en begint juist achter traanstreep en heeft een ovale vorm die mooi is afgelijnd. - Zebratekening, zwart op een lichtgrijze ondergrond. Deze vertrekt van onder de snavelinplanting tot aan de borstband. - Borstband: Deze loopt van de ene vleugelbocht naar de ander, deze band moet gelijklopend zijn en ongeveer 5mm breed zijn. - Flanktekening: kastanjebruin vertrekt aan de borstband en eindigt voorbij de poot inplanting. De witte ronde stippen moeten gelijk verdeeld zijn over het bruine vlak. - B o v e n s t a a rt d e k v e r e n : zijn zwart met witte blokken die elkaar afwisselen. Kleur: - Kop en nek grijs met een blauwachtige waas. De bovenkop is gehamerd.
- Rug en vleugeldek: grijs, iets donkerder dan op de kop. De vleugelpennen mogen een iets lichtere grijze omzoming hebben. Wat wel fout is, is een bruine waas op de rug en het vleugeldek. - Stuit: zijkanten zwart, midden gedeelte wit. - Onderlijf: zo wit mogelijk - Staartpennen: zwart, onder-staart dekveren lichte crème - Snavel: koraalrood - Poten: oranjerood Aandachtspunten: Het formaat moet degelijk zijn, geen te slanke vogel. MAAR ook niette veten de borst mag zeker niet tot op de zitstok liggen. Kijk ook naar de rug, van achter de kop tot het einde van de staart moet deze één lijn vormen. De kop moet mooi rond zijn. De snavel dient kort en kegelvormig te zijn. Nogal vaak ziet men te lange, spitse snavels. De flanken moeten goed zichtbaar zijn, wanneer de stippen niet rond zijn (streepjes achting) wil dat zeggen dat de vogel split is voor een mutatie. Een goede diepgrijze kleur op het vleugeldek is ook zeer belangrijk, wanneer de vogel (onbewust) split is voor bv. bleekrug of masker durft deze te licht uit te vallen. Let ook dat de vleugel niet wit omzoomd zijn. Een lichtgrijze omzoming wordt toegelaten, al gaat de voorkeur duidelijk uit naar vogels die dit niet vertonen. De voorkeur gaat uit naar een zo bleek mogelijk onderlijf.
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR TERUG TERUG
De pop : Tekening: - Traanstreep: zwart - Snavelstreep: zwart, tussen de traan en snavelstreep crème wit - Bovenstaartdekveren: zwart crème wit geblokt Kleur: - Kop en nek: grijs, licht gehamerd - Wangen: grijs - Rug en vleugeldek: grijs, iets don - kerder dan de kop. De vleugelpen - nen mogen een iets lichtere grijze omzoming hebben. - Flanken: iets lichter grijs dan het vleugeldek - Kin, keel en borst: lichtgrijs - Stuit: zijkanten zwart, middenge- deelte crème wit - K in , keel en borst: lichtgrijs - O n d e r li j f : crème wit
- S t a a r t d e k v e r e n : zwart, onderstaartdekveren crème - S navel : oranjerood - P o t e n : oranjerood Aandachtspunten: De opmerkingen qua formaat en model, zijn identiek aan deze gemaakt bij de man. De pop zal van nature een meer crème kleurig onderlijf hebben dan de man en uiter aard de wang-, zebra-en flanktekening missen. Poppen mogen voor de tentoonstelling geen restanten van een borstband vertonen. Vertonen ze dit toch, kunnen ze nog altijd zeer waardevol voor de kweek zijn. Ook al is de pop minder kleurrijk dan de man, toch staat ze op de tentoonstelling goed haar mannetje. Niet zelden zal ze de kampioenstitel wegkapen voor de ogen van een man. Wat de huisvesting betreft wordt aangeraden om in kweekkooien te kweken omdat men anders geen goede boekhouding kan bijhouden wat van groot belang is gezien de vele mutatie en mogelijk verborgen splitkenmerken. Een goede aangepaste zaad mengeling is van belang. Trosgierst mag ook verstrekt worden maar dan in kleine hoe - veelheden. Sommige zebravinken willen niet kweken in een (donker) halfopen nest kastje, men is soms beter om hen een plastieken spoelbadje te geven. Regelmatig vers badwater geven is geen overbodige luxe. Dit wekt bij zebravinken ook de kweeklust op, vermits ze dit associëren met het regenseizoen. Tenslotte nog een kwekerstip bij het kweken van grijze. Om de buikkleur bleker te krij gen, wordt als sinds jaren gebruik gemaakt van bleekrug. Men koppelt dan een grijze man aan een bleekrug grijze pop. Daaruit bekomt men: grijze mannen split voor bleekrug en grijze poppen uit. je zal merken dat dergelijke mannen een lichtere buik kleur hebben. Met dergelijke mannen kweekt men beter wel niet verder. Voor de TT zijn ze wel geschikt al moet men erop letten dat het vleugeldek nog voldoende diepgrijs is. Een andere kleurslag die men kan inkweken om op die manier de kleur te trachten verbeteren is de witborst. Een nadeel hiervan is dat deze mutatie autosomaal recessief vererft, waardoor het achteraf niet meer zo gemakkelijk is om het er opnieuw uitge kweekt te krijgen. Ik denk dat ik voor de meesten weinig nieuws verteld hebt, maar opfrissing kan nooit kwaad. Bart Van Den Bossche
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR