INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJFFORMULIER
Beste vogelliefhebbers , Zoals voorgaande jaren kunt u, via onze club, zich ook afzonderlijk laten abonneren op de tijdschrift en “De Vogelwereld” AOB en “De Witte Spreeuwen” K.B.O.F. Een lidmaatschap bij de BNEC is daarom niet echt vereist . Liefhebbers die echter ringen willen best ellen via de club B.N.E.C, dien en wel li d te zijn of te worden van éé n van deze fe deraties. Het li dgeld moet dan reeds betaald worden, samen met de ringenbestelling. Voor elke laattijdige ring enbes telling zullen er U extra portkosten wo rden aanger ekend! Wilt u echter ook het tijdschrift Exotica blijven o ntvangen, dan dient u o ok het lidgeld voor de BNEC te betalen. Naast de vele leerrijke artikelen die in ons tijdschrift te lezen staan, wo rdt U ook op de hoogte gehouden van al onze BNEC-activiteiten! Mededeling: De onderwerpen van onze vergaderingen blijven wel betrekking hebbe n op exoten. Om de hernieuwing van deze abon nementen vlot te laten verlopen verzoeken wij u om de li dgel de n te storten te n laatste vóór 15 december 2023 met een duidelijke ve rmelding van de tijdschrift en die je wenst te ontvangen. Opgelet, bij laattijdige be talingen van deze tijdschrift en zowel van AOB, en KBOF worden de reeds verschenen tijdschriften niet m eer doorgestuurd vanwege de hog e portkosten voor af zonderlijke verz endi ngen door Bp ost! De betrouwbaars te manier om uw lidg elde n te vereffenen gebeu rt via ee n overschrijving of ee n s to rting, waarmee u direct een sluitend bewijs van betalin g in handen he ef t. Contante betaling en op activit eiten via tussenpersonen, alsook stortingen op een verkeerd reke ningnumme r, kunne n aanleiding geve n tot verwarring, fouten en ve rtragingen. We nst U toch ee n betaling te doe n o p één va n onze activi teit en of bij een bestuurslid, vraag dan zeker een stortingsbewijs. Zo heb je eveneens een sluite nd bewijs in handen! Verdere inlichtingen: zie le denadmi nistra tie. Bedragen lid gelden: De Vogelwereld (A.O.B.) 28 €
De Wi tte Spre euwe n (K.B.O.F.) 28€
Exo tica (B.N.E .C.) 24
Voo r alle hierboven vermelde tijdschriften kunt u storten op het rekeningnummer h ieronder vermeld: Ledenadmi nistrat i e: Te storten op r ek e n in g : IBAN: BE89 7805 7983 4485 - BIC: GKCCBEBB t.a.v. B.N.E.C pieter s.fr eddy33@gmail.co m
L LI ID DG GE EL LD D 2 2 0 0 2 24
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR