TE  N  TOONSTEL  LINGSRE  GLEME  NT 2  021 1. Onze t entoonstelli ng staat o pen voo r alle lief hebbe rs di e zich ond erwe rpen aan h et B.N.E.C. reglemen t. 2 . Alle vogels dienen in d e juiste reeks t e worden ingeschreven. Ze staan tentoon i n een nette standaardkooi e n zijn voorzien van eten e n drinken voor 24 uur. Speciale voeding dient men aan d e inrichters af t e geven. Het niet juist inschrijven van de vogel in d e hiervoor voorziene reeks valt niet onder d e verantwoordelijkheid van de c lub. 3. Elke li efh ebbe r dien t z ijn kweker skaa rt te kunn en v oorl eggen . Ringen m et ei gen s tamnummer s wor den eveneens aanvaard. Bi j bedrog wordt onmiddelli jk de vogel gediskwalificee rd. Alle kam pio enen zullen gecontrol eer d word en. 4. Klas A: eig en kwe ek lopen de ja ar. K las A vogels mog en ni et in k las B spelen of omgek eer d. Klas B: ei gen kwe e k voo rgaande ja ren. Klas D: st am van 4 vogels eigen kweek lop ende jaa r (s teeds 4 vog els van hetzelfd e geslacht of k leur). Klas E: stel van 2 vogels e i gen kweek lopende ja ar (st e eds 2 vo gels van he tzelfde gesl acht of kle ur). Na de na am van de vogel volgt verplic ht de verm e ld ing van d e kleursl ag, a nders maximaal 90 pun t e n . 5. Buiten de inrichte rs h eeft n i emand to egan g to t de zaal tijdens de keu rin g. 6. Het bestuur is niet ver antw oordeli jk vo or s te rfte, zie kt e of die fst al van de ing esc h reven vogels. 7. Voor de T.T. kooien dient men links een witte fontein te plaatsen en rechts een groen voederbakje (of eten in de voorzi ene ruimte op de bodem). Koo ibrie fjes dien t men rechts onde raa n aan te brengen. 8. Alle onvoorziene gevallen worden beslist door het tentoonstellingscomité. Deze beslissing is bindend en onherroepe lijk. 9. Het beh aalde a ant al punt en gegeve n doo r de k eur ders a angedu id op het keu rfiche is het eni ge juiste en is onherroepe lijk. 10. Alle kampioenen moeten minstens 90 punten behalen om kampioen te kunnen worden, ook voor G -Z – B b ij de secties. Voor de stammen is 360 pu nten en voo r de st ellen 1 80 punten ve reist, inclusie f de harmoni epun ten. 11. Klachten dienen minste ns 1 uur vóór de prijsdeling bi j het b estuur ingedie nd te wo rden. 12. Iedere deelnemer die met minstens 10 vogels deelneemt, heeft recht op waardebon van 3 per ka mpioen. Iedere deelnemer ontvangt 2 flessen wijn. 13. Wie 20 vogels inschrijft ontvangt 2kg eivoer, vanaf 40 vogels 4kg ei voer. 1 4 . Per sectie (6) zal een klassement opgemaakt worden per 5 vogels (A, D en E én klasse B). Indien de liefhebber over geen 5 vogels per hoofdgroep beschikt, vervalt zijn deelname hierin. De 1 ste ontvangt een gouden vogel 18k (hanger), de 2 de 3kg eivoer, d e 3 de 2kg eivoer. Voor de overjarige (klasse B) enkel d e eer ste in het klassement 1kg eivoer. 15. Bovendi en is er eiv oer exot en voor zi en voo r de b est e s tam en best e st el b ij de 6 s ecti es en de best e enkelinge n in de ze hoofdgroep en. 16. Tentoongestelde v ogels mo gen te koop aang ebode n worden, mits dit aa n de TT secret aris te melden. Kampioenvo gel s die te koo p aang eboden worde n mog en de zondag vana f 12 uur meeg enomen wo rden . 17. Bij inschrijving verklaart de liefhebber zi ch akkoord, om indien nodig , enkele vogels te laten fotograferen. Dit ten gu nste van de club en haar leden. Deze vogels worden niet in de hand genomen. 1 8 . Er i s een aparte verkoopstand voorzien. D e club vraagt 10% van de verkoopprijs van de verkochte vogels. D e verantwoordelijken van de verkoopstand zullen aanwezig zijn tijdens de inkorving. Voor zaterdag e n zondag vrag en we wel de v ogels bin nen te b rengen mi nsten s 30 minut en vóór de opening van de TT. 19. Het uitkorven zal gebeuren volgens afstand. De lijst met de volgorde zal uitgeh a ngen word en. 2 0 . Inschrijvingen worden uiterlijk teruggestuurd op maandag 20-09-2021 . Inschrijvingen die niet tijdig binnen zijn kunnen afgehaald worden tijdens d e inkorving. De inschrijvingen moeten uiterlijk op 23 september binnen zi jn. Bij v olz ettin g worden n ie t in ges chreven t entoon st elle rs gew eigerd. 21. Liefhebbers die nie t inges chreve n z ijn dien en 1,50 euro per vog el te beta len i.p.v. 1,25 euro. Li efh ebbe rs die wel inge schr even zi jn kunnen vogels wijzig en (ook in ande re reeksen). Deze ku nnen ook vo gel s bijkomend i nsch ri jve n aan 1,25 eu ro pe r vog el. TEC HNISCHE GEG EVENS TEN TO ONSTELL ING. TT-Zaal: Zaal Christus Koning - Oude Aardeweg 39A - 9230 Wetteren Inkorving:   vrijdag 24 september 2021 vanaf 17 uur . Keuring: zater dag 25 september 2021 vanaf 8 uur. Opening: zaterdag 25 september 2021 van 18 uur tot 22 uur. zondag 26 septembe r 2021va n 9 uur tot 14 uur. PRIJSUITREIKING: ZATERDAG 25 SEPT EMBER 2021 OM 19 UUR. Uitkorven: zondag 26 september 20 21 om 14 uur (VERKOOPKLASSE OM 12 UUR).
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRCHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR