TE N TOONSTEL LINGSRE GLEME NT 2 02 2 1. Onze t entoons telli ng staat o pen voo r alle lief hebbe rs di e zich ond erwe rpen aan h et B.N.E.C. reglemen t. 2 . Alle vogels dienen in d e juiste reeks t e worden ingeschreven. Ze staan tentoon i n een nette standaardkooi e n zijn voorzien van et en e n drink en voor 24 uu r. Speciale voeding dien t men a an d e inrichter s af t e geve n. Het nie t juist insc hrijv en van de vogel in d e hie rvoo r voo rz iene reeks valt ni et ond er d e veran twoo rdeli jkhe id van de c lub. 3. Elke li efh ebbe r dien t z ijn kweker skaa rt te kunn en v oorl eggen . Ringen m et ei gen s tamnummer s wor den eveneens aanvaard. Bi j bedrog wordt onmiddelli jk de vogel gediskwalificee rd. Alle k am pio enen zullen gecontrol eer d word en. 4. Klas A: eig en kwe ek lopen de ja ar. K las A vogels mog en ni et in k las B spelen of omgek eer d. Klas B: ei gen kwe e k voo rgaande ja ren. Klas D: st am van 4 vogels eigen kweek lop ende jaa r (s teeds 4 vog els van hetzelfd e geslac ht of k leur). Klas E: stel van 2 vogels e i gen kweek lopende ja ar (st e eds 2 vo gels van he tzelfde gesl acht of kle ur). Na de na am van de vogel volgt verplic ht de verm e ld ing van de kleursl ag, a nders maxima a l 90 pun t e n . 5. Buiten de inrichte rs h eeft n i emand to egan g to t de zaal tijdens de keu rin g. 6. Het bestuur is niet ver antw oordeli jk vo or s te rfte, zie kt e of die fst al van de ing esc h reven vogels. 7. Voor de T.T. kooien dient men links een witte fontein te plaatsen en rechts een groen voederbakje (of eten in de voo rzi ene ruimte op de bodem). Koo ibrie fjes dien t men rechts onde raa n aan te brengen. 8. Alle onvoorziene gevallen worden beslist door het tentoonstellingscomité. Deze beslissing is bindend en onherroepe lijk. 9. Het beh aalde a ant al punt en gegeve n doo r de k eur ders a angedu id op het keu rfiche is het eni ge juiste en is onherroepe lijk. 10. Alle kampioenen moeten minstens 90 punten behalen om kampioen te kunnen worden, ook voor G -Z – B b ij de secties. Voor de stammen is 360 pu nten en voo r de st ellen 1 80 punten ve reist, inclusie f de harmoni epun ten. 11. Klachten dienen minste ns 1 uur vóór de prijsdeling bi j het b estuur ingedie nd te wo rden. 12. Iedere deelnemer die met minstens 10 vogels deelneemt, heef t r echt op waardebon van 3 pe r ka mpioen. Iedere deelnemer ontvangt 2 flessen wijn. 13. Wie 20 vogels inschrijft ontvangt 2kg eivoer, vanaf 40 vogels 4kg ei voer. 1 4 . Per sectie (6) zal een klassement opgemaakt worden per 5 vogels (A, D en E én klasse B). Indien de liefheb ber ov er ge en 5 vo gels p er hoofdgr oep beschikt, ver valt z ijn de eln am e hierin. De 1 ste ontvan gt een gouden vogel (hanger), de 2 de 3kg eivoer, d e 3 de 2kg eivoer. Voor de overjarige (kla sse B) enkel d e eer ste in het k lass ement 1kg eivoer. 15. Bovendi en is er eiv oer exot en voor zi en voo r de b est e s tam en best e st el b ij de 6 s ecti es en de best e enkelinge n in de ze hoofdgroep en. 16. Tentoongestelde v ogels mo gen te koop aang ebode n worden, mits dit aa n de TT secret aris te melden. Kampioenvo gel s die te koo p aang eboden worde n mog en de zondag vana f 12 uur meeg enomen wo rden . 17. Bij inschrijving verk laart de liefh ebber zi ch akkoord, om indien nodig , enkele vogels te laten fotograferen. Dit ten gu nste van de club en haar leden. Deze vogels worden niet in de hand genomen. 1 8 . Er i s een aparte verkoopstand voorzien. D e club vraagt 10% van de verkoopprijs van de verkochte vogels. D e verantwoo rdeli jke n va n de v erko ops tand zullen aanwez ig z i jn ti jdens de i nkorving. Voo r zat erd ag e n zondag vrag en we wel de v ogels bin nen te b rengen mi nsten s 30 minut en vóór de opening van de TT. 19. Het uitkorven zal gebeuren volgens afstand. De lijst met de volgorde zal uitgeha ngen worden. 2 0 . Inschrijvingen worden uiterlijk teruggestuurd op maandag 19-09-2022 . Inschrijvingen die niet tijdig binnen zijn kunnen afgehaald worden tijdens d e inkorving. De inschrijvingen moeten uiterlijk op 22 september binnen zi jn. Bij v olz ettin g worden n ie t in ges chreven t entoon st elle rs gew eig erd. 21. Liefhebbers die nie t inges chreve n z ijn dien en 1,50 euro per vog el te beta len i.p.v. 1,25 euro. Li efh ebbe rs die wel inge schr even zi jn kunnen vogels wijzig en (ook in ande re reeksen). Deze ku nnen ook vo gel s bijkomend i nsch ri jve n aan 1,25 eu ro pe r vog el. TEC HNISCHE GEG EVENS TEN TO ONSTELL ING. TT-Zaal: Zaal Christus Koning - Oude Aardeweg 39A - 9230 Wetteren Inkorving:   vrijdag 23 september 2022 vanaf 17 uur . Keuring: zater dag 24 september 2022 vanaf 8 uur. Opening: zaterdag 24 september 2022 van 18 uur tot 22 uur. zondag 25 septembe r 2022va n 9 uur tot 14 uur. PRIJSUITREIKING: ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 OM 19 UUR. Uitkorven: zondag 25 september 20 22 om 14 uur (VERKOOPKLASSE OM 12 UUR).
TERUG TERUG © copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR