EXOTICA 2021 24, 25 en26 SEPTEMBER 2021
Hulp gevra agd op onze tentoonste lling 20 21: Het bestuur van de B.N.E.C is al enkele maanden bezig met de voorbereidi ng van de komende tentoo nstelli ng. Voor de praktische organisatie van vrijdag 24 september tot en met zondag 26 september 2020, doen we zoals ieder jaar, terug een bero ep op onze lede n om de handen uit de mouwe n te st eken . Wij hopen om op voldoe nde mense n te kunnen rekenen om alles vlekkeloos te lat en ve rlop en. Diegenen die willen en kunnen helpen, kunnen op basis van de onderstaande gegevens een briefje invullen met de dagen en of de uren wanneer ze komen helpen, en vóór 15 september ten laatste terug te bezorgen aan de secretaris Van Affelter re Freddy Brusselsesteenweg 393 9230 Mas semen. Een e-mail opsturen met je gegevens kan ook na ar, freddy.vana ffelte rre@skynet.be Ik........................... .... .... .. ...... .... .. .. .... .... .... .... .... .... .. ..zal op de volgende da gen/uren komen helpen: Vrijdag 24 s ept emb er Opstellen zaal: van 14.00 u tot 17.00u. JA NEEN Inkorving: van 18.00 u tot het einde. JA NEEN Zaterdag 25  september Keuring: van 07.30 u tot einde keuring . JA NEEN Na de keuring klaar zette n za al: van 16.00 u tot 18 u JA NEEN Verkoopstand, toezicht: van 13.00 u tot einde. JA NEEN Zondag 26 september Verkoopstand, toezicht: van 8.30 u tot 13.0 0 u. JA NEEN Ui tkorving : van 14.00 u tot einde. JA NEEN Hebt je een voorkeur voor ee n bepaalde taak: Opstellen van de te ntoons telli ng. Hulp bij het inkorven. Hulp in de verkoo pstand. Toe zicht zaal. Voederen vogels op zaterdag voormiddag. Hulp in de drankgelege nh eid. ( garçon) Hulp bij het uitkorven vanaf 14.00 u Schrappen of doorsturen wat u niet wenst te doe n.
• • • • • • •
Vele handen maken h et werk lichter: De behe e rr aad.
Enkel leden die meehel pen en tijdig hun briefje afgeven, of hun gegeve ns doorsturen kunnen al vanaf zaterdagmidd ag 25 s eptember van 13 u to t 15u vogels kopen uit de verkoopstand of de tentoons telling.
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRCHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR